منظور از همگرایی زمانی است که جدول مسیریابی تمامی روترهای موجود در توپولوژی شبکه در یک وضعیت ثبات قرار داشته باشند. شبکه ای همگرا می باشد که در آن تمامی روترها بصورت کامل و دقیق اطلاعات کل شبکه در در اختیار دارند.

مفهومی در همگرایی شبکه وجود دارد به نام “زمان همگرایی” ، این زمان ، زمانی است که روترها اطلاعات خود را به اشتراک گذاشته ، بهترین مسیر را پیدا کرده و جداول مسیریابی خود را بروزرسانی نموده باشند. یک شبکه نمی تواند بطور عملکرد صحیح و دقیقی داشته باشد تا زمانیکه کاملا همگرا شده باشد. بنابراین بهترین شبکه ، شبکه ای است که در یک زمان کوتاه همگرا شود.

همگرایی مشترک و مستقل بودن است. یعنی اینکه یک روتر باید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارد ، اما در مواردی مانند محاسبه مسیر و یا اعمال تغییرات توپولوژی شبکه مالا مستقل عمل کند.

یکی از خواص همگرایی سرعت انتشار جدول مسیریابی و محاسبه بهترین مسیرهای ممکن می باشد. پروتکل های مسیریابی را می توان بر اساس سرعت همگرایی رتبه بندی نمود. پروتکلی که سرعت همگرایی بیشتری دارد ، پروتکل بهتری است. بطور کلی پروتکل های مسیریابی RIP و IGRP نسبت به پروتکل های مسیریابی OSPF و EIGRP سرعت همگرایی پایین تری دارند.

نظر شما!!